تمامی شکلک و font های مخصوص برای nimbuzz - یخ فروش جهنم
زمان ثبت : پنج‌شنبه 8 تیر‌ماه سال 1391 در ساعت 02:56 ب.ظ ~ چاپ مطلب
نویسنده : حسام

عنوان : تمامی شکلک و font های مخصوص برای nimbuzz


ж ь б ю Ц З Х Ъ Ф П Л Д Ж Б Юौैाीू œ ß þ Þ $$ § # @  £ € ¥ [ ] ( ) { } ¡ ! ¿ ? א


بقیه شکلکها در ادامه مطلب

█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬█〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬〬
 ौैाीूौैी
▓▓▂▃▄▇█▉▊▀▄▀◙◙◙████回回回回╞╟╠╡╢╣╤╥╦╦╨╩╪★██�▀▄█▌▐▐░▒▓■□▪▫▬►▼◄◊○●◘◙◦☺☼☼♀♂ ♠♣مدرسوالله صلى الله علیه وسل ?:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:�ఁ�ఁ�ఁ�ఁ�ఁ�@-ٔ@-ٔ@-ٔ@-ٔ@-. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ -.. , - ΄ ' ` ΄ - , .. - ΄ ' ` ΄ Аа Ии Сс Ъъ Бб Йй Тт Ыы Вв Кк Уу Ьь Гг Лл Фф Ээ Дд дэ Мм эм; Хх Юю Ее Нн Цц Яя Ёё Оо Чч Жж Пп Шш Зз Рр Щщ₪ΔΛΞΩΨ���↑↓↲◊ �������׹�������۰�@���$$��%� ΐı#ώχλΣβανψθφ�ΘιŁζŊ�������#�#�█★██★██(tm)██★██★█(tm)`███★█...█★(tm) ~█★██★█̅; █〬████████████████████████████ l ^ ¤ * Û ¹ ² ³ ¢ ± » « ½ ¼ ¾ ® ¶¶¶ º ☻☻☻ *** ♫♫♫ ◘◘◘ ◄►↕!!♥♥♥ ☺☺☺ !!◄►↕!!♥♥ΞΔΘΩ¿ØΣÞ ц ъ ф п л д ж ь б ю Ц З Х Ъ Ф П Л Д Ж Б Юौैाीू œ ß þ Þ $$ § # @  £ € ¥ [ ] ( ) { } ¡ ! ¿ ? א Ώ ¦ Ξ пਿ жံ  ↑ ↓ ◊ º ¬ _ | ¯ - l | ^ ¤ * (tm) Û ¹ ² ³ ¢ ÷ ¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̲̲̲̅̅̅̅¦ఁ ̢̢̢̢̳̳̀̾[̲̅*][̲̅-][̲̅M][̲̅a][̲̅n][̲̅k][̲̅a][̲̅n][̲̅][̲̅][̲̅A][̲̅-][̲̅*]✐✌ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̢̢̳̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̀̾ ̢̢̳̳̀̾☼♠♥̉̉̉♣ /\/\ΞT/-\LL¡Č/-\ ♣♥̉̉̉♠☼✌

रीहरासू्रबऌहृऋँаοе  Ә њ љ ф я א‎ ‎ע‎ ‎מ‎ ‎ל‎ ‎פ ‰ ₧№ ├┤ ┬ ┴ ┼ ═ ║ ╒ ╓ ╔ ╕ ╖ ╗ ╘ ╙ ╚ ╛ ╜ ╝ ╞ ╟ ╠ ╡ ╢ ╣ ╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╪ ╫ ╬ ▀ ▄ █ ▌ ▐ ░ ▒ ▓ ■ □ ▪ ▫ ― ▬ ◙ ♠  שׁ‎ ‎] [ Ð Æ × Œ ℮ ¤ א‎ ‎ שּׂ‎ Ë Æ £ § ® © ‡ † ∏ ∑ ∞ √ ∫ ≈ ≠ ≤ ≥ ◊ fi fl ffi ∆ ∂  ↕ ↔ ↓ → ↑ ← ⅞ ⅝ ⅜ ℓ №  ™ Ω ℮  ⅛ ℅ ‹ • † ‡ ỳ Ỳ ẅ Ẅ ẃ Ẃ ẁ Ẁ ґ Ґ ё ђ є ѓ ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ў џ щ ш ж с ф й л Щ Ш Ц Х Ф Д Н К Л И Љ ψ Ђ π Џ Ў Њ Љ Φ Ψ Ω Ϋ έ ΐ Ώ Ǽ ǽ Ǿ ǿ Ŧ ŧ Ű œ Œ ő × ÷ ç Æ ¾ ¿ À µ © # &